Комисията за защита на конкуренцията отмени класиране на обществена поръчка на Община Русе на стойност 78 000 лева. Конкурсът е за изготвяне на технически паспорти и обследване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост, за които предстои да бъде кандидатствано за финансиране по европейски проекти.
За победител в поръчката бе определено ДЗЗД „Рафаилов-Билдконсулт“, което включва две фирми - „Рафаилов консулт“ ЕООД и „Билдконсулт“ ООД. Класираната на второ място „Русенска строителна борса“ ООД обаче оспори определянето на печелившия и го атакува в антимонополната комисия.
Антимонополният орган сметна, че има неяснота относно начина, по който следва да се изготви и представи ценовото предложение на участниците. Този пропуск води до неяснота относно начина за образуване на единичната цена, наличие на две несравними ценови оферти, нарушение на комисията, която е оценила несравнимите оферти и като краен резултат е налице неяснота как ще се формира стойността на договора за изпълнение на предмета на обществената поръчка.
Заради това антимонополът реши, че нарушението при откриване на процедурата не може да се отстрани без това да доведе до промяна на условията за провеждането й и я прекрати.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.