Сравнително стабилна търговия със земеделски земи се наблюдаваше в община Две могили през миналата година, като характерно беше приблизителното изравняване на цените в различните населени места, се казва в обзорен анализ за миналата година на компанията за търговия и арендуване на земя „Русе ленд“. Малко по-скъпо са се търгували нивите единствено в общинския център Две могили, като в края на годината предлагането там е на нива над 900 лв./дка. Подобни са и нивата в Батишница.
Най-слаба бе търговията в землищата на Чилнов, Пепелина и Острица, където цените останаха близки до тези от предходната година - средно 800-820 лв./дка. В останалите населени места от региона - Кацелово, Широково, Каран Върбовка и Баниска, нивите се търгуваха на средните нива за тази община - около 850 лв./дка.
За разлика от другите райони в Русенска област тук основни купувачи бяха не толкова местните земеделски производители, а по-скоро големите инвестиционни фондове, чиито цени между 800 и 900 лв./дка се оказаха конкурентни за региона. Изключение правеха по-едрите и свободни парцели, за които и търсенето беше по-голямо. Активност при покупките на земя проявиха и някои от кооперациите - в Две могили, Батишница, Кацелово и др., които предлагаха на собствениците на ниви предимно дългосрочни арендни договори.
Неблагоприятните метеорологически условия през годината - градушки и наводнения, и тук се отразиха на величината на наемите и рентите. Средната им стойност беше около 40 лв./дка, което е спад със 7-8% в сравнение с 2013 г. и донесе доходност около 4,5% на притежателите на ниви. Най-големи поражения върху реколтата имаше в Бъзовец и Баниска.
Като цяло в общината добивите на основните култури останаха по-ниски от нормалните, което съчетано с ниските изкупни цени на пшеницата не генерира много оптимизъм у земеделските производители за предстоящата стопанска година, твърдят от „Русе ленд“.