Най-малко 10% от оплакванията в Комисията за защита на потребителите са от граждани, подлъгани с устни обещания от търговци. Продавачите поемат обещания, невписани черно на бяло, които след това не изпълняват, предупреждава контролният орган. 
Законът за защита на потребителите задължава търговците да предоставят предварително по ясен и разбираем начин определена информация за предлаганите от тях стоки и услуги. Тя касае основните характеристики на продуктите; крайната им цена; предупреждение за възможни рискове, свързани с обичайното им използване или влиянието, което оказват върху други стоки или услуги при евентуална съвместна употреба, условията при предоставена търговска гаранция и др. Законодателят е предвидил възможността тази информация да бъде предоставена „в писмена форма или по друг подходящ начин, който позволява възприемането й от потребителя“, което не изключва това да става и устно.
Потребителите обаче трябва да знаят, че писмената информация има по-голяма юридическа сила от устната, тъй като предоставянето й е по-лесно доказуем факт от страна на административния орган, който няма разследващи функции.
Понякога търговците прибягват до манипулации за привличане на клиенти именно като предоставят устно заблуждаваща или невярна информация, както от задължителните по закон реквизити, така и допълнителна, която дават под формата на свой ангажимент - т. нар. „по-добри условия“. Тъкмо това може да доведе до сключване на сделки, които не са изгодни за потребителите и са реализирани в условията на прилагане на нелоялна търговска практика, което обаче трябва да бъде доказано.