Обществена поръчка за оборудване със сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение на до 180 обекта за срок от една година обяви общината. Към момента обектите са 55, а прогнозната стойност на поръчката е планирана на база максималния брой на обектите и е до 66 000 лева без ДДС.
Кандидатите трябва да разполагат с поне три активни автопатрула, които да са оборудвани с GPS системи за контрол и удостоверяващи времето за реакция, както и с активен денонощен диспечерски и видеомониторинг център на територията на общината и дублиращ денонощен мониторинг център на територията на страната. Друго изискване е да имат опит в охранителната дейност с технически средства през последните три години.
В изискванията е посочено, че при възникване на събитие застрахователната премия не трябва да е по-малка от 3000 лева, а при унищожаване на агрегат - не по-малко от 50 000 лева.
Оферти се приемат до 20 януари, а критерият за възлагане на поръчката е най-ниска цена.