Община Русе обяви обществена поръчка за избор на предприятие за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на администрацията и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица и възложители, за срок от една година. Прогнозната стойност на поръчката е 40 000 лева. Участникът трябва да предложи преференциални цени за разговори в корпоративната група и извън нея, а за всеки телефонен пост да има и виртуален мобилен номер с неограничени разговори в корпоративната група. От кандидатите се изисква да осигурят възможност за запазване на съществуващите фиксирани номера, както и за идентификация на входящите и изходящите обаждания. Друго условие е участникът да предоставя на общината безвъзмездно детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с фактурата. Кандидатите трябва да притежават сертификат за управление на качеството, на електронните услуги и за информационна сигурност.
Оферти ще се приемат до 19 януари. Критерият за възлагане е икономически най-изгодна оферта. При оценяването най-голяма тежест - 80 точки, ще има ценовото предложение, а техническите критерии ще носят 20 точки.