Новият данък върху лихвите по депозити, въведен от финансовия министър Дянков, очевидно няма да напълни хазната. Банките се оказаха по-изобретателни от вицепремиера и бързо намериха начини налогът да се заобиколи. Използват се пролуките в закона, в който изрично се казва, че лихви по безсрочни влогове и разплащателни сметки (които досега бяха много ниски) не се облагат. В резултат на пазара се появиха хибридни продукти като спестовна сметка с бонус и разплащателна сметка с минимално салдо, които дават възможност на клиентите да получат един виртуален, формално несъществуващ депозит, маскиран под друга форма.
Първа инвестиционна банка например вече предлага разплащателна сметка с минимално салдо, върху което се начисляват лихви от 5,50% и 6,30% в лева в зависимост дали договорът е за една или две години. На практика това е депозит, равен на минималното салдо, плюс разплащателна сметка за горницата. Трябва само да се внимава сумата да не падне под минимума, за да се получи пълната лихва.
Банка ДСК изобрети нова серия безсрочни сметки ДСК Стимул. При ежедневно поддържане на наличност по сметката, равна или по-голяма от изискваната минимална сума за откриване на сметката, банката изплаща на титуляра бонус, който се изплаща чрез капитализиране четири пъти в годината - на 31 март, 30 юни, 30 септември и 31 декември. При регулярна лихва по безсрочна сметка 1-1,4%, към нея могат да се добавят бонуси, достигащи още 2,4% за най-големите суми.
ОББ вече предлага разплащателна сметка „Активност“ с лихва от 3,50% в лева за суми над 2500 лева. Райфайзенбанк пък въведе спестовна сметка „Без ограничения“ с минимална сума за откриване само 100 лева, при която лихвите варират от 2,80% до 3,30% годишно.
Такива продукти формално запазват същностната характеристика на безсрочната спестовна сметка като вид разплащателна сметка, в която може да се теглят пари по всяко време. Когато обаче с клауза в договора част от сумата се счита за неснижаем остатък, тази част на практика носи характеристиките на срочен депозит и лихвата по нея е в пъти по-висока. Нищо не пречи по договор за спестовна сметка цялата сума да се „блокира“ като при срочен депозит и бонусът да я покрие изцяло.
Този тип спестовни продукти имат едно важно предимство пред другите алтернативи на банковия депозит, каквито са договорните фондове, животозастраховките и облигационните емисии за граждани. Паричните средства в тях, включително и начислените лихви, са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.