Дружество „Проект Русе“, създадено между Община Русе и частни инвеститори, сред които „Приста ойл“, за построяването и стопанисването на новата спортна зала,  няма да бъде ограничавано със срок на действие. Това предстои да бъде гласувано на общото събрание на акционерите в средата на декември. Дружеството бе създадено за срок от 10 години, който изтича, и вариантите са то да се ликвидира или срокът му на съществуване да се продължи.
Решението представителите на Община Русе в Общото събрание на дружеството да гласуват положително по тази точка предстои да бъде обсъдено на предстоящата сесия.
Промяната за срока на действие е породена и от договора за дългосрочно сътрудничество между Общината и другия акционер в „Проект Русе“. Той предвижда след изграждането и въвеждането в експлоатация на спортната зала собствеността върху нея да бъде обособена в самостоятелно дружество, в което Община Русе ще притежава 49% от акциите. Те ще бъдат за сметка на акциите й в „Проект Русе“. Друга причина за промяната е и необходимото допълнително финансиране за окончателното довършване на залата и въвеждането й в експлоатация, което е ангажимент на частния инвеститор.