Две данъчни преференции за семействата с деца са заложени в промените на Закона данък върху добавената стойност, които бяха приети на второ четене от парламентарната бюджетна комисия. Те ще влязат в сила от 2015 година.
Първата предвижда един от родителите в семейство с деца да намали облагаемата си данъчна основа с 200 лв. за едно дете, с 400 лв. за две и с 600 лв. за три и повече деца. Подобна преференция съществуваше до 2007 г. Идеята е да се започне с тази първа стъпка и при възможност сумата да бъде увеличавана.
Другата преференция, която за пръв път се предоставя, предвижда един от родителите на дете с увреждания да приспадне от годишния си облагаем доход 2000 лв.
Данъчните преференции за деца могат да се ползват с подаване на данъчните декларации.
Лицата, които са имали минимални доходи през тази година, ще могат да се ползват от данъчното облекчение и да им бъдат възстановени данъците от 10 на сто върху 12-те минимални работни заплати за 2014 г.. От началото на следващата година това облекчение отпада, но за тази година то ще бъде изплатено.