Изплащането на гарантираните депозити в КТБ ще става в 9 банки от 4 декември. Това са Алианц Банк България, Банка ДСК, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, СИБАНК, УниКредит Булбанк, Централна кооперативна банка и Юробанк България. Всички имат клонове в Русе.
Разпределението на вложителите към обслужващите банки е според последната цифра на ЕГН - за физическите лица, и последната цифра на ЕИК или БУЛСТАТ - за юридическите лица.
Вложители с последна цифра на ЕГН 0 или такава в ЕИК или БУЛСТАТ ще могат да теглят влоговете си от ДСК. Тези с последна цифра 1 – от ОББ, с последна цифра 2 – Юробанк, с последна цифра 3 – от Райфайзенбанк, с последна цифра 4 – от Алианц, с последна цифра 5 и 6 – от УниКредит, с последна цифра 7 от ЦКБ, с последна цифра 8 – от Сибанк и с последна цифра 9 от ПИБ. Вложителите на КТБ ще се обслужват от понеделник до петък в работното време на съответната банка.
От Фонда за гарантиране на влоговете разясниха, че от 4 декември всеки вложител в КТБ с гарантиран размер на влога получава достъп до целия размер на подлежащата му на изплащане сума. За целта трябва да посети офис на определената му обслужваща банка, където представя: за физическите лица - лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице; за юридическите лица - ЕИК или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват юридическото лице, както и декларация по образец. Вложителят може да си открие сметка в обслужващата банка и да остави сумата на влог в нея; да нареди превод на сумата по посочена от него сметка в друга банка; да изтегли парите в брой. Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в левове според обменните курсове на БНБ в началния ден на изплащането. Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5 години, считано от 4 декември 2014 г.