До 24 декември включително собствениците и ползвателите на земеделски земи и други могат да се запознаят със специализирания слой „Постоянно затревени площи“ и евентуално да подадат възражения за обхвата му по отношение на конкретни имоти, съобщи Областната дирекция „Земеделие“. На сайта й е публикуван и списък на терените, попадащи в обхвата му.
Специализираният слой ще бъде изграден чрез използване на площи с минимален размер 0,1 хектара, които са с начин на трайно ползване по цифровата ортофотокарта - пасища, мери или ливади, попадат във физически блокове, включващи постоянни пасища и са заявявани в тях за подпомагане като постоянни пасища поне през една от последните 5 години. Слоят включва и постоянно затревените площи, които са екологично чувствителни.
Основната цел на изработването му, освен спазване на разпоредби на европейски и национални регламенти и закони, е да се подпомогне опазването на съществуващи постоянно затревени площи.