Докато площите със зърно и маслодайни култури с всяка година се увеличават, масивите с лозя и овощни градини застрашително намаляват, което се дължи на отлива на семейното и дребно фермерство от земеделие. Тази тенденция се наблюдава от години, но се откроява ярко през 2013-а, когато статистиката отчита близо 30-процентен спад в размера на трайните насаждения. Актуалните данни на аграрния доклад за 2104 г., който обобщава данните от предходната година, сочат, че само за една година семейните градини в страната са свили размера си от 220 260 декара през 2012 г. на 167 570 през 2013-а. Огромен спад от 29,7 на сто, който за първи път се наблюдава в този сектор. За сравнение от 2010 до 2012 г. площите на тези градини са се движели около 220-222 хил. дка.
Въпреки инвестициите, които бяха направени в овощни насаждения за индустриално производство, сериозно намаление има и при тези площи. Докато през 2010 г. тези насаждения са се простирали върху 729 хил. дка, то през 2013 г. намаляват до 668 хил. дка.
Сериозен срив има и при лозята, които през 2013 г. са се простирали върху 604,7 хил. дка, което е с 21,8% по-малко спрямо 2012 г., когато са били 773,4 хил. дка.
Експертите отчитат намаление и при угарите, чийто размер през миналата година е бил с 5,3% по-малък от предходната година. Така нивите, които не са обработвани повече от две години, вече достигат 1,2 млн. дка, което представлява 3,5% от обработваемата земя и 2,4% от използваемата площ в страната.
Данните за  2013 г. показват спад и на необработваните земи, които заемат около 2,4% от площта на страната. През миналата година те са намалели с 26,4% в сравнение с предходната година.