700 000 лева счетоводна печалба отчете „Свинекомплекс Николово“ за деветте месеца на годината. Положителният финансов резултат се формира от оперативна печалба в размер на 750 хиляди лв., намалена с разходите от финансовата дейност в размер на 50 хиляди лв. Печалбата е в резултат на икономии при основните и по-големи разходи, които се правят във връзка с производството, както и внимателните проучвания в тенденциите на пазара на основни суровини, съобщават от ръководството на дружеството. Очакват се съществени промени в покупните цени на суровините, материалите и другите разходи свързани с основната производствена дейност.
Приходите на свинекомплекса бележат ръст до 6,157 млн. лева, като спадът от продажба на животни се компенсира с излишък от увеличените продажби на фураж.
В периода януари-септември средната реализационна цена е 3.50 лв./кг живо тегло. Угоените прасета се продават по 2.50 лв./кг, а подрастващите - по 4.58 лв.кг. Средната продажна цена, сравнена със средната за същия отчетен период на 2013 г. отчита увеличение от 0.30 лв.кг.
Реализирането на живи животни е нараснало със 106 тона в сравнение с 2013 г. В своята фирмена политика дружеството се стреми да увеличава реализираните живи животни. През отчетния период на 2014 г. за изхранването на наличното поголовие са изразходвани 4 371 тона комбинирани фуражни смески на стойност 2 351 хил.лв. при средна цена за тон фураж 538 лв./т без ДДС.