Обществена поръчка за текущи ремонти на обекти общинска собственост обяви Община Русе. Срокът на договора е две години. Строителните и монтажните работи ще бъдат възлагани поотделно при настъпване на необходимост от тях. Прогнозната стойност е за малко над 1,3 млн. лева без ДДС.
Кандидатите трябва да внесат банкова гаранция в размер на 13 300 лв. и гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от ориентировъчната стойност на поръчката. В условията на поръчката не са посочени изисквания за икономически и финансови възможности на участниците. Но има изискване за списък на строителството, изпълнено през последните пет години, както и списък с квалификацията и опита на технически лица, които ще извършват строителните дейности. Кандидатът трябва да притежава и валидни сертификати с обхват на дейностите по предмета на поръчката. Друго изискване е участникът да е изпълнил минимум един договор с еднакъв или сходен предмет на поръчката.
Оферти ще се приемат до 2 декември, а на следващия ден комисията ще ги отваря. При оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта, като техническата и финансовата част ще бъдат с еднаква тежест (50%).