30 дка в района на защитена територия Калимок-Бръшлен са залесени с фиданки на черна топола, след като било установено, че този вид е на изчезване, а е важен за укрепването на крайбрежието, тъй като има дълъг живот и достига по-големи размери в сравнение с широко разпространената хибридна топола. Голямо международно проучване на черната топола по протежение на река Дунав показало, че генът на този дървесен вид е най-добре запазен у нас. Това е един от конкретните резултати на приключилия проект „Дунавски паркове, стъпка 2“, който вчера беше отчетен от инж. Цонка Христова, директор на Природен парк „Русенски Лом“. Освен това са изследвани различни видове птици и влиянието на човешката дейност върху разпространението им, проучени са практики за създаване на маршрути за незрящи хора, издадена е книга с фотографии за дунавските паркове.
„Дунавски паркове, стъпка 2“ е част от мащабна инициатива за запазване на биоразнообразието по поречието на Дунав. В проекта са участвали 14 партньори от 8 държави - Германия, Австрия, Унгария, Сърбия, Словакия, Румъния, Хърватия и България. Впоследствие се включва и Молдова. По проекта е създадена и Асоциация на дунавските паркове, в която от българска страна членуват „Персина“ и „Русенски Лом“.