Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.6% спрямо второто тримесечие на 2013 година, съобщи националната статистика. Увеличението в индустрията е с 6.9%, в услугите - с 1.1%, и в строителството - с 4.0%.
Според данните на НСИ, разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 3.0% спрямо второто тримесечие на 2013 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 6.5%.
Изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 17.1% за „Операции с недвижими имоти“ до 9.6% за „Административни и спомагателни дейности“.
Общият разход на работодателите за труд представлява сумата от начислените средства за работна заплата, за социални и здравни осигуровки, обезщетенията по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Кодекса за социално осигуряване, социалните разходи и надбавки и данъка върху социалните разходи.