15 са въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Русе през второто тримесечие на 2014 г., съобщи Териториалното статистическо бюро. Спрямо същия период на предходната година сградите са с 1 повече, но броят на новопостроените жилища в тях намалява с 41.7% до 28. Въведените в експлоатация сгради представляват 2.6% от общия брой за страната, с което областта се нарежда на 9-то място, заедно с областите Габрово и Плевен.
Всички въведени в експлоатация жилищни сгради на територията на област Русе са ново строителство, като 60.0% от тях са къщи. Преобладават новопостроените сгради с тухлена конструкция (тухлени с бетонна плоча), които съставляват 80% от общия брой. През второто тримесечие на предходната година най-висок е бил делът на жилищните сгради със стоманобетонова конструкция - 64.3%, докато тухлените са съставлявали малко под 30% от общия брой.
От всички въведени в експлоатация жилищни сгради в периода април-юни 2014 г. най-много са едноетажните, които формират 46.7% от общия брой, следвани от сградите на три етажа с относителен дял от 26.7%. Всички новопостроени жилищни сгради в областта са с изградени водопроводни и електрически инсталации, но само в 40.0% от тях канализацията е свързана с обществената мрежа, а останалата част - с изгребни ями.
8 жилища или 28.6% са едностайни, двустайните (7) формират една четвърт от общия брой, по 17.9% са жилищата с три и четири стаи и само 10.6% разполагат с пет и повече стаи.  През второто тримесечие на 2013 г. са преобладавали двустайните жилища, с относителен дял  52.1% от общия брой. Едностайните жилища са съставлявали 12.5%, докато относително близък остава делът на тристайните - 16.7%. 
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища е 3549 кв.м, или с 3.2% повече в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Същевременно жилищната площ намалява с 4.2% до 2276 кв.м и съставлява 64.1% от общата полезна площ на жилищата. Спрямо периода април-юни 2013 г. относителният дял на жилищната площ в общата полезна площ на новопостроените жилища намалява с 5.0 процентни пункта. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Русе е 126.8 кв.м при 79.3 кв.м средно за страната. През второто тримесечие на 2013 г. средната полезна площ на едно ново жилище за областта е била значително по-малка - 71.6 кв.м, а регистрираната средна за страната - с 10.7 кв.м по-голяма.
Шест от всеки десет новопостроени жилищни сгради в периода април-юни 2014 г. се намират на територията на община Русе. Жилищата в тях са 22 или 78.6% от общия брой в областта. Общата полезна площ на въведените в експлоатация жилища в най-голямата община е 2376 кв.м, а жилищната им площ съставлява 62.8% от полезната. Средната полезна площ на едно ново жилище в община Русе е 108.0 кв. метра.