На 11.08.2014 г. в бр. 182 на „Утро“ е поместена публикация със заглавие „Русенската болница не пуска дете в кома на лечение в София“ с автор Ася Пенчева. Моля, на основание т.1.2.2 от Етичния кодекс на българските медии, да предоставите на МБАЛ-Русе АД право на отговор на тази публикация.
Усещането, което тази публикация остави у медицинските специалисти на МБАЛ-Русе АД, е за недобронамереност, тъй като не предоставя на обществото точна и пълна информация, не отразява фактически извършеното от тяхна страна за запазване живота на детето, а внушава само негативни представи.
В публикацията „Русенската болница не пуска дете в кома на лечение в София“ се съдържа само една гледна точка - тази на бащата на детето. Изпълнителният директор на МБАЛ-Русе АД е отклонил искането на журналиста за коментар. Причината МБАЛ-Русе АД да не предостави информация за здравословното състояние на детето на г-жа Пенчева, е че тази информация е защитена с разпоредбите на чл.2 от Закона за защита на личните данни и чл.28, ал 1 от Закона за здравето. Нормативната забрана за предоставяне здравна информация на трети лица, каквато в случая се явява г-жа Ася Пенчева, се отнася за всички служители на лечебното заведение - съгласно чл.28в от Закона за здравето, медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения.
Всички медицински специалисти в МБАЛ-Русе АД сме съпричастни към мъката на родителите на болното дете, но считаме че обективните факти по случая се разминават с представеното в публикацията „Русенската болница не пуска дете в кома на лечение в София“. Считаме, че всяка медия освен гледната точка на страните и коментар на журналиста, е длъжна да предоставя на обществото и фактите. А фактите по случая са следните:
1. По инициатива и за сметка на МБАЛ-Русе АД са проведени консулти за лечението на 13-годишната Нина с републикански консултанти по медицинските специалности Неврология, Инфекциозни болести, Анестезия и Интензивно лечение, Педиатрия и Образна диагностика от три университетски болници в България - София, Варна и Плевен.
2. МБАЛ-Русе АД е предала на г-н Йордан Йорданов копие от цялата медицинска документация на дъщеря му, за да осъществи правото си на второ мнение със специалист, който той прецени.
3. МБАЛ-Русе АД е изпълнила всички препоръки на републиканските консултанти относно лечението на детето и необходимостта от допълнителни лабораторни изследвания.
4. Изводът на всички републикански консултанти, търсени за съдействие по случая, е че в МБАЛ-Русе АД е поставена правилна диагноза, провежданото лечение е съответно на заболяването и не се налага превеждане на пациента в друго лечебно заведение. Категоричното мнение на специалистите е, че транспортирането на детето крие необосновано голям риск от медицинска гледна точка.
5. Родителите на детето своевременно са информирани за проведените консулти и резултатите от тях, като в част от случаите консултантите лично са разговаряли с родителите.
Д-р Владин ПЕТРОВ
изпълнителен директор на МБАЛ-Русе
* Заглавието е на редакцията