Спад на приходите с 30 на сто и по-малка печалба в сравнение с 2013 г. отчете „Параходство БРП“ за първото полугодие на тази година. От продажби на услуги и други превозвачът е получил 7,558 млн. лева при 10,798 млн. за първите шест месеца на 2013 г.
Печалбата за периода намалява от 690 хил. на 522 хил. лева. От междинния отчет на ръководството всъщност става ясно, че положителният финансов резултат се формира най-вече благодарение на дъщерните фирми на параходството. От тях дружеството е получило дивиденти в размер на 1,025 млн. лева. Заедно с приходите от лихви и операции с финансови активи и валутни разлики финансовите приходи възлизат на 1,163 млн. лева, които добавят още 15% към приходите от основна дейност на параходството.
От финансовия отчет става ясно, че БРП продължава да изпитва сериозни ликвидни проблеми. Паричните потоци от оперативна дейност са отрицателни с над 1 млн. лева, близо милион са финансовите разходи по лизингови договори и др. Разликата се компенсира с постъпленията от дивиденти и продажба на дълготрайни активи за над 1 млн. лева.
Към края на юни „Параходство БРП“ има текущи задължения за близо 12 милиона лева, от които над 6 млн. към доставчици и клиенти. Срещу тях в текущите активи на дружеството стоят само 2,7 млн. лева вземания, материали и парични средства. Очевидно превозвачът ще трябва да разчита на много добри постъпления в следващите месеци или на други финансови източници, за да запълни недостига.