Най-характерното явление на пазара на земеделска земя в края на 2013 г. е силно намаленият брой на сключените сделки, казаха от специализираната в покупко-продажба и арендуване на ниви компания „Русе Ленд“. Спадът е валиден за всички региони на страната и най-вече за първичното предлагане на земя. През годината се осъществиха някои вторични крупни продажби между големи инвестиционни фондове, при които някои от тях излязоха от бизнеса със земеделска земя, други увеличиха инвестициите си, а трети преструктурираха портфейлите си. Предлагането на ниви от първоначални собственици и наследници обаче постепенно намалява. Съчетано с намаленото търсене от арендаторите, особено на дългосрочно ангажирани парцели, това доведе до равновесие в цените на земеделските земи, но при значително по-малък обем покупки. За свитата търговия допринасят и някои субективни фактори. От 8 месеца в една от традиционно най-търгуваните области - Силистренска, не се изповядват сделки със земеделска земя поради липса на фирма по поддържане на картите на възстановената собственост, която да регистрира сделките, да прави промени и да изготвя скици на имотите, необходими при всяка сделка със земеделска земя.
В края на годината най-стабилен купувач от големите фондове е „Адванс Терафонд“ АДСИЦ , чиито най-активни сделки са във Великотърновска, Монтанска и Плевенска области. В Русенско, Разградско и Силистренско все още по-силни купувачи са големите арендатори, предлагащи по-високи цени, особено за качествени парцели.
Като цяло в идните месеци не очакваме промени нито в обемите, нито в нивата, при които се сключват сделки със земеделска земя, прогнозираха от „Русе Ленд“.
Кампанията по раздаването на ренти за стопанската 2012-2013г. е към своя край. Запази се първоначалната тенденция към големи разлики в размера им в различните региони на страната. Отново най-добри приходи получиха в Добричко - между 80 и 90 лв./дка и в Силистренско - средно 70 лв./дка. В Русенска област масовите плащания бяха 50 лв./дка, но в отделни землища имаше отклонения - между 55 и 60 лв./дка. в Бръшлен, Бабово, Русе и 30 лв./дка в Беляново, Чилнов, Острица и др. В Разградско рентите за земя по традиция бяха средно с 10% по-ниски от Русе - средно 45 лв./дка, като най-високи бяха в общинските центрове Разград, Кубрат и Исперих - 50 лв./дка.
Според очакванията и предвид сключените договори в Плевенска област средната рента е 40 лв./дка, получена в болшинството от землищата на областта. По-ниски са наемите в Горнооряховския регион - средно 35 лв./дка и в Монтанско - между 30 и 35 лв./дка. Най- ниски ренти за земята си получиха собствениците във Видинска и Ловешка области - между 20 и 25 лв./дка, показва статистиката на „Русе Ленд“.