Срокът за деклариране на незаконни строежи ще бъде удължен с една година. Това съобщиха от Mинистерството на инвестиционното проектиране. Мярката се отнася до имоти, построени до 25 юли 2003 г., официалният срок за декларирането на коeто изтече преди няколко дни.
Всички хора и фирми, извършили незаконно строителство до 25 юли 2003 г., имаха възможност да подадат заявление за изследване възможността за узаконяване на незаконните строежи в общината по местонахождение на строежа. Незаявените в този срок незаконни строежи подлежат на санкции.
„Строежи“, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройство със и без промяна на предназначението.
Според данните на министерството, много хора не са успели да дeкларират незаконните си строежи и голяма част от тях не са го направят по обективни причини - не са били в България, не са намерили документи и т.н.
Другият вариант за разрешаване на проблема е да се смени законът и да се намери начин тези строежи да се узаконят.