Планове за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, ще се гласувана на предстоящата сесия на Общинския съвет. Те се стопанисват от двете държавни дружества - „Държавно ловно стопанство Дунав“ и Държавно горско стопанство „Сеслав“, в чийто обхват са горите около Тетово.
Съгласно предложението на кмета Пламен Стоилов съветниците трябва да одобрят общо ползване от възобновителни сечи на 2500 куб.м стояща маса и 2197 куб.м лежаща маса от ДЛС „Дунав“ и 11617 куб.м стояща маса и 10317 куб.м лежаща маса от ДГС „Сеслав“.