Единственият експерт, който донякъде е имал познания да оцени предложенията на кандидатите за изграждане на интермодален терминал, е бил председателят на оценъчната комисия. Това прецени Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ и върна обществената поръчка на етап разглеждане на ценовите предложения на участниците.
В състава на комисията не е включен нито един архитект, геодезист или инженер-проектант. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като това поставя на риск  обективния и прозрачен начин на разглеждане и оценка на предложенията на участниците за изпълнение на поръчката, смята КЗК.
С това решение антимонополната комисия отмени избора на обединение „Дунав“ за победител. В него участват софийската фирма „Евротранспроект“ и русенската „Мигети“. Оферти са подали още четири софийски обединения. Това са ДЗЗД „Реминг-Вектор-Бул и Ко“, консорциумите „Текопи-ТРН-Терминал Русе-2013“, „НЕТ-ТрансКеър-ИКюИ“ и обединение „АПЕ“.
Интермодалният терминал е град в града, той е специализирана територия със своя митница и редица други служби, позволява комбинирани транзитни превози чрез четирите вида транспорт - речен, автомобилен, железопътен и въздушен, а това предполага освен развитие на транспортната инфраструктура и на складови площи и редица други производствени дейности и услуги, разясни преди време в Русе архитект Кристиян Миленов. Избраното място, в което трябва да се разкрие терминалът, е жп гара Изток не само защото е близо до пристанището, а и защото там има задължителните за такъв терминал 1000 метра прав жп път. Интермодалният терминал беше посочен за национален приоритет, тъй като с него са свързани и мащабни проекти като високоростната жп връзка Русе-Варна, както и изграждане на нов път, който да свърже терминала през Пухлево дере с бул.“България“.