Дървообработващата и мебелната промишленост в България не успяват да догонят нивото си от 2008 г. Това показва секторен анализ на браншовете дървообработване и мебелно производство, обхващащ периода 2008-2012 г.
През 2008 г. произведената продукция в секторите „Производство на мебели“ и „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк“ е била на стойност 1,7 млрд. лв. През 2012 г. тя достига 1,58 млрд. лв. и не успява да се върне на предкризисните нива. Това е индикатор за недостатъчна адаптираност на отрасъла към променената бизнес среда и понижената конкурентоспособност, се казва в анализа.
57,6% от предприятията в сектора продават готовата си продукция на външния пазар. Основно това става директно (33%) или чрез големи търговски вериги, като едва 9% изнасят продукцията си навън чрез търговците на едро.
Двата бранша изнасят основно мебели за сядане, други мебели и техни части, необработен дървен материал. Сред основните търговски партньори на страната са Германия, Италия, Франция и Гърция.
Забелязва се и спад в приходите на предприятията в двата бранша. През 2012 година те са били 1,8 млрд. лв., докато през 2008 г. са възлизали на 1,99 млрд. лв., което е намаление с 8,3%. Логично се наблюдава и спад в печалбата в сектора. В началото на разглеждания период (през 2008 г.) печалбата е била 82 млн. лв., а през 2012 тя спада на 59 млн. лв.
Анализът показва още, че броят на предприятията намалява. За периода 2008-2012 г. броят на предприятията в двата сектора спада с 3%. Общият им брой през 2008 г. е бил 4226, а през 2012 г. е 4099.