БНБ ще бъде задължена да публикува всички наказателни постановления, които издава на служители на банки и на кредитни институции, работещи на територията на страната. Това предвиждат промените в Закона за кредитните институции, публикуван на сайта на Министерство на финансите. Целта на измененията е да се транспонира в българското законодателство на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и разпоредбите на новото Базелско споразумение за капитала на банките, известно като „Базел 3“.
Освен името на нарушителя, на интернет страницата на БНБ ще се публикуват още видът на нарушението, размерът на санкцията, както и всички влезли в сила наказателни постановления. Допускат се обаче изключения, ако централната банка прецени, че публикуването „би причинило прекомерни вреди на засегнатите лица“, „би застрашило стабилността на финансови пазари“ или „би застрашило висящо наказателно производство“. В този случай публикуването ще се отлага за определен срок. Веднъж обявени обаче, данните ще стоят на сайта на БНБ поне пет години.
С промените в закона се въвежда и задължението на БНБ да публикува резултатите от стрес тестовете на банките, които оперират на територията на страната.