Главният прокурор Сотир Цацаров внесе във Висшия съдебен съвет предложение за закриване на военно-окръжните прокуратури във Варна и Плевен.

В съобщение на главна прокуратурата се казва: На 31.10.2013 г. Висшият съдебен съвет е приел Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване на военните съдилища и прокуратури. На 13.11.2013 г. е насрочено заседание на ВСС за обсъждане на варианти за преструктуриране на органите на военното правораздаване.

По тази причина днес, 04.11.2013 г., главният прокурор Сотир Цацаров внесе в съдебния съвет предложение за закриване на военно-окръжните прокуратури във Варна и Плевен.

Във Функционалния анализ на Прокуратурата на Република България, изготвен в изпълнение на препоръките на последния мониторингов доклад на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка и приет от съдебния съвет на 17.07.2013 г., изрично се отбелязва, че ако "перспектива за разширяване на кръга на делата, подсъдни на военните съдилища, не бъде осъществена, отсъстват достатъчно аргументи за запазване на сегашните брой, структура и райониране на военните съдилища и военните прокуратури". Посочва се също, че "въпросът за редуцирането им е от компетентността на Висшия съдебен съвет и при решаването му следва да бъдат отчетени обективните дадености, довели до рязко намаляване на броя на водените наказателни производства поне в два военно-съдебни окръга". Предложеното още тогава решение е свързано със закриването на военните съдилища и прокуратури в градовете Варна и Плевен. Планът за действие на прокуратурата за периода 01.09.2013 г. – 01.03.2013 г. предвижда като самостоятелна мярка оптимизиране на структурата на военните прокуратури.

В изпълнение на тази мярка, ръководството на Военно-апелативна прокуратура осъществи срещи по седалищата на военните органи на съдебната власт. След анализ на действителното натоварване, кадровата обезпеченост, броя на военнослужещите и разположението на формированията на Въоръжените сили, до главния прокурор е отправено детайлно предложение за нова структура на военните прокуратури. То е прието от главния прокурор Сотир Цацаров и така е поставено на вниманието на ВСС.

Сега в страната функционират пет военни прокуратури: в София, Пловдив, Варна, Плевен и Сливен. Предлага се закриване на две от тях - във Варна и Плевен и определяне на нови райони на компетентност на трите прокуратури – в София, Пловдив и Сливен. На ВСС са представени също конкретни предложения за преназначаване по реда на чл. 194 ЗСВ на военните прокурори и следователи от предложените за закриване структури в "граждански" прокуратури. Същият подход е възприет и по отношение на служителите.

Съгласно чл. 126 ал. 1 от Конституцията, структурата на прокуратурите е в съответствие с тази на съдилищата. В предложението на главния прокурор изрично е посочено, че предпоставка за осъществяването му е и намаляване на броя на военните съдилища /също от пет на три/, като тези в градовете Варна и Плевен бъдат закрити.

Съобразно Закона за съдебната власт, такова решение е от компетентността на Висшия съдебен съвет, след съгласуване с министъра на правосъдието и с министъра на отбраната", се казва в съобщението на прокуратурата.