Хората имат право да решат да пушат или да не пушат, с тези думи започна днес изложението си депутатът от ПГ на КБ Спас Панчев на заседание на икономическата комисия в парламента.

В Народното събрание се разглежда законопроектът, предвиждащ отпадане на пълната забрана за тютюнопушене в затворени помещения, и се прави с промяна в Закона за здравето, внесен от народния представител и негови колеги.

Влизането в сила на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 1 юни 2012 г. постави ресторантьорския и хотелиерски бранш в изключително затруднено финансово положение, посочи Спас Панчев част от мотивите в законопроекта. По данни на представителите на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БАХА) вследствие на тежката икономическа криза и пълната забрана за тютюнопушене, бизнесът отбелязва спад в оборота, особено през зимните месеци (2012-2013 г.), между 50 и 70% в зависимост от големината на населеното място, уточни той. От друга страна, поради занижените приходи в бранша, за периода от влизането в сила на забраната до момента, редица заведения или прекратяват дейността си, или са принудени да сведат до минимум броя на работните места с цел икономии.

Според Спас Панчев въпреки стремежа на Европа за ограничаване на тютюнопушенето, в редица държави-членки на Европейския съюз като Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Испания, Португалия и Германия се допуска по изключение тютюнопушене в някои обществени места, при различен режим на обособяване на самостоятелни помещения и при стриктно спазване на определени изисквания.

С предлаганите изменения и допълнения в Закона за здравето се запазва пълната забрана за тютюнопушене в по-голяма част от закритите обществени места като обособените работни места, местата за настаняване, училищата, детските градини и ясли, интернет клубовете, кина, театри, концертни зали, галерии, читалища, библиотеки и др.

Със законопроекта се предлага въвеждане на изключения от общата забрана като тютюнопушене ще се допуска в обособени самостоятелни помещения в залите за консумация на място в заведенията за хранене и развлечения, а в игралните зали, игралните казина и заведенията с изяло нощен режим на работа ще се допуска тютюнопушене без необходимостта от обособяване на самостоятелни помещения.

Предвижда се въвеждането на задължение за собствениците на заведения или обекти, в които се допуска тютюнопушене да уведомяват за това съответната Регионална здравна инспекция. В срок до един месец териториалните органи на държавния здравен контрол ще извършват проверка в заведението или обекта за спазване изискванията на закона и на наредбата, като в публичния регистър на обектите с обществено значение ще бъдат вписвани всички заведения и обекти, в които се допуска тютюнопушене. Предвижда се и налагането на съответни имуществени санкции при неизпълнение на задължението за уведомяване.

В подкрепа усилията на държавата за ограничаване на тютюнопушенето в страната, особено сред подрастващото поколение, предлагаме средствата от приходите от осъществяване на контрола по спазване на забраната и ограниченията за тютюнопушене и от дейностите по чл. 36а да се използват за финансиране на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в България.

Размерът и съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения към съответната обща площ се определя по избор на собственика на заведенията за хранене и развлечения, предлагат вносителите на промяната. Когато заведението за хранене и развлечения е с площ по-малка от седемдесет кв. м., собственикът има право да избере дали в цялото заведение не се допуска тютюнопушене или се допуска тютюнопушене без обособяване на самостоятелни помещения при спазване на изискванията, определени в наредбата по ал. 6 и с ясно и трайно обозначаване на заведението. В заведенията за хранене и развлечения с изцяло нощен режим на работа , както и в игралните зали и игралните казина се допуска тютюнопушене без обособяване на самостоятелни помещения, при спазване на изискванията на наредбата по ал. 6. Собственик на заведение или обект, който допуска тютюнопушене в заведението или обекта без да е изпълнил задължението си за уведомяване се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. - когато нарушението е извършено от едноличен търговец и с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. – когато нарушението е извършено от юридическо лице. Предстои дебат по законопроекта на Спас Панчев и неговите колеги в комисията.