Без резерви през 2012 година сектор "Държавно управление" отчита бюджетен дефицит от 592 млн. лева, или 0.8% от БВП. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ), потвърдени от Евростат.

Дефицитът в подсектор "Централно управление" е в размер на 863 млн. лв. - 1.1% от БВП. Подсекторите "Местно управление" и "Социалноосигурителни фондове" реализират излишък съответно от 203 млн. лева (0.3% от БВП) и 67 млн. лева (0.1% от БВП).

Дългът на България за 2012 г. е в размер на 14 388 млн. лв., или 18.5% от БВП.

Разликата между предварителните и окончателните данни за дефицита (31.4 млн. лв.) се дължи на получаването на окончателни данни за: постъпленията от данъци, годишните отчети за дейността на държавните болници и публичните дружества, класифицирани в сектор "Държавно управление", и окончателните данни от оборотните ведомости на бюджетните единици и общините. Статистическата информация за дейността на сектор "Държавно управление", включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС. В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава-членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни - към 30.09. на следващата година.