Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкa, съобщиха от КЗК.

Обществената поръчка е с предмет "Осигуряване на правни консултанти в помощ на службите по геодезия, картография и кадастър при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при административно обслужване на гражданите. Процедурата включва 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция № 1. Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, Силистра; Обособена позиция № 2. Бургас, Ямбол, Сливен; Обособена позиция № 3. Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян; Обособена позиция № 4. София – град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград; Обособена позиция № 5. Видин, Монтана, Враца; Обособена позиция № 6. Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе" по жалбите на "Зенит-Гео" ЕООД, гр. Пазарджик и "К и П Консултинг" ООД, гр. София.

Производството установи няколко незаконосъобразни условия, заложени в документацията за участие на обществената поръчка.

На първо място, проучването показа незаконосъобразност при определяне на показателя за оценка на офертите К1. Тук е нарушена разпоредбата на ЗОП, която гласи, че възложителят няма право да включва критерии за подбор като показатели за оценка на офертите.

Налице е незаконосъобразност и по отношение на предвидената в методиката оценка на опита по администриране на дейности – управление на проекти, организиране на обучение и др. Това условие се явява неотносимо спрямо предмета на обществената поръчка, тъй като работата на правните консултанти не е обучителна, за да се оценява управление на проекти и организиране на обучение.

Дискриминационно се явява и утвърденото минимално изискване в раздел III.2.3. "Технически възможности" на обявлението, според което консултантите трябва да пребивават основно или преимуществено в населеното място по седалище на съответната СГКК. Фиксирането на конкретно населено място като критерий за подбор не е относимо към сложността и обема на обществената поръчка по смисъла на ЗОП и необосновано ограничава или дава предимство на лица в обществената поръчка.

Също така дискриминационно според КЗК е условието до участие в процедурата да се допускат само лица, регистрирани по Търговския закон.

Основателно е и възражението срещу изискването на възложителя, съгласно което, когато участникът в поръчката е обединение, едно от дружествата в него трябва да покрива 70% от изискванията за участие. Условието противоречи на ЗОП, тъй като критериите за подбор, вкл. финансовите, следва да се прилагат към обединението като участник, а не към всяко от лицата включени в него. Сам по себе си завишеният минимум от 70 % за едно от лицата се явява също ограничителен елемент спрямо потенциалните участници в процедурата.