На 15 юли ще се проведе редовното общо събрание на русенската машиностроителна фирма „Спарки“ АД, съобщи дружеството. Дневният ред включва приемане на годишен доклад и одитиран годишен финансов отчет, освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет и гласуване на възнагражденията им. Акционерите ще трябва да гласуват и за предложени промени в устава на компанията.
По точката за разпределение на печалбата за миналата година, предложението на Управителния съвет е тя да се разпредели за покриване на загуби от минали години в същия размер. 2013 година „Спарки“ завърши със счетоводна печалба от 288 хил. лева.
Общото събрание на акционерите ще приеме и решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.