На 9 юли ще се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „Параходство БРП“, съобщиха от дружеството. В дневния ред са включени разглеждане и приемане на годишен доклад и на консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г., разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор, одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и др.
Акционерите трябва да вземат решение за разпределяне на печалбата, реализирана от параходството през миналата година в размер на 2,066 млн. лева. В последните години, откакто мажоритарен собственик на параходството е „Химпимпорт“, тя неизменно се заделя за резерви и дивиденти за акционерите не се гласуват.
Общото събрание трябва да избере и регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. Предложението на Управителния съвет е това да бъде „Грант Торнтон“ ООД.