През първото шестмесечие на годината в общинската хазна са влезли 36 426 018 лева. Това е 40,26 % изпълнение на бюджета, който към края на юни е планиран да надхвърли 90 млн. лева. И през миналата година по това време бюджетните приходи са били изпълнени почти на същото ниво - 40,11%.
Изпълнението на собствените приходи се движи от 47 до близо 65 на сто. С най-висок процент са постъпленията от данъка върху недвижимите имоти - над 2,7 млн. лева. Най-слабо е събирането на патентния данък - от планираните 395 000 лева са събрани 186 954 лева, което не е голяма изненада на фона на кризата. Като цяло от данъци Общината е заложила почти 11 млн. лева постъпления, а за полугодието е получила 6,5 млн. лева.
Изпълнението на неданъчните приходи също надхвърля 50% и от планираните 22,3 млн. лева вече са постъпили в хазната близо 13 млн. лева. От наеми на общинско имущество постъпленията надхвърлят 55%, а от наеми на земя изпълнението е само 35%.
При планирани 9,5 млн. лева от такса битови отпадъци за годината до момента в хазната са влезли 6,3 милиона.
Приходите от продажби на нефинансови активи на общината обаче са ударили дъното. При планирани 2,2 млн. лева са получени едва 146 925.
Почти всички приходи са с лек ръст в сравнение с миналата година. Почти двойно увеличение се забелязва само при глобите и санкциите.
През 6-месечието се отчитат просрочени вземания в размер на 22 265 лева за държавни дейности и 947 989 лева за местни дейности. Вземанията са от наказателни постановления, приватизация, присъдени пари за неплатени наеми и лихви, неплатени навреме такси за детски градини.
В разходната си част бюджетът е балансиран. Разходите за 6-месечието са 40,256 % или 36,4 млн. лева, като няма просрочени задължения.
За година са планирани 7,3 мл.лева инвестиции. Освен тях са получени още 2 млн. лева по програми за нова детска градина в „Дружба“ и за ремонт на „Радост“. До момента най-много свои пари Общината е вложила в благоустрояване на пространството около блок 305 в „Чародейка“ - 262 372 лева.
Към шестмесечието общинският дълг към Инвестбанк и фонд „ФЛАГ“ възлиза на 1,6 млн. лева.