Ловният сезон на местен дребен дивеч и групов лов на дива свиня се открива на 5-ти октомври, съобщават от Изпълнителната агенция по горите.

Сроковете за ловуване на дивеч са разписани в Закона за лова и опазване на дивеча. Преди всеки излет, ръководителят на лова провежда задължителен инструктаж, проверява наличието на ловен билет, членска карта и разрешително за носене на ловно оръжие на всеки член от дружинката и попълва съответното разрешително.

Всички ловци, участващи в групов лов на дива свиня и местен дребен дивеч трябва да са екипирани с шапка, жилетка или облекло с ярък сигнален цвят. При липса на светлоотразителни елементи те подлежат на санкция в размер от 100 до 500 лева. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Глобата в този случай е от 200 до 2 000 лв. Ако същото нарушение се направи отново в срок от една година от влязло в сила наказателно постановление, санкцията става от 3 000 до 5 000 лева.

При провеждане на групов лов на дива свиня с гладкостенно оръжие, се забранява използването на сачми с диаметър над 6 мм, разрешава се употребата само на боеприпаси тип "куршум". Тази мярка се налага с цел ограничаване на инцидентите и смъртните случаи при провеждането на ловните излети.

Строго ще се следи за спазване разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за прилагане на Закона по отношение на безопасността при провеждане на ловните излети и предотвратяването на инциденти.

Във връзка с пожароопасния сезон и високите летни температури, всички ловци се призовават да бъдат отговорни, особено внимателни и да спазват правилата за безопасно боравене с огън по време на лова. Паленето на огън на нерегламентирани места и на открито може да създаде условия за възникване на горски пожари.