Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. Всеки избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящия си адрес.
Ако искате да гласувате по настоящия си, а не по постоянен адрес, най-късно днес трябва да подадете заявление до общинската администрация по настоящ адрес. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път чрез сайта на Главна дирекция ГРАО, секция "Личен достъп". За да се възползват от тази услуга, гражданите трябва да притежават универсален електронен подпис. Лицата, подали заявление за гласуване по настоящ адрес се включват в избирателния списък по техния настоящ адрес и се заличават от избирателния списък по постоянния им адрес. Така те могат да гласуват в секцията по настоящия си адрес.
Удостоверение за гласуване на друго място се издава само на кандидатите за членове на Европейския парламент от България, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на Районните избирателни комисии и наблюдателите. Удостоверението се издава след подаване на заявление по образец до кмета на общината или кметството. Удостоверението се получава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.