Старозагорската компания „Бисер Олива“, която преди години закупи бившия Птицекомбинат, ще увеличи капацитета на инсталацията за интензивно отглеждане на птици (подрастващи родители за бройлери и родителски стада за бройлери). Местата за отглеждане на птици ще нараснат от 625 174 на 1 058 010 броя.
За инвестицията на площадката в землището на с. Червена вода е изготвен доклад за оценка на въздействието върху околната среда, върху който предстои публично обсъждане. Фирмата организира обществено обсъждане на доклада, което ще се проведе на 9 септември в залата на Община Русе на „Ол.Панов“ №6. Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на Община Русе, кметство с. Червена вода, РИОСВ-Русе и на площадката на „Бисер Олива-98“ АД, с. Червена вода.