„Каолин“ завършва полугодието с 61,3 млн. лева приходи и 5,9 милиона нетна печалба, стана ясно от междинния неконсолидиран отчет на минната компания, оповестен чрез фондовата борса. В него не са включени резултатите на дъщерните фирми, а само тези на базираното в Сеново дружество. И приходите, и печалбата на „Каолин“ са близки до постигнатите за същия период на миналата година.
През юни бе финализирана продажбата на мажоритарния пакет акции на „Каолин“ от „Алфа Финанс Холдинг“ на „Кварцверке“. Първоначално в ръцете на германската компания преминаха 87% от ценните книжа, а след покупки на фондовата борса делът на инвеститора в минното дружество премина 90%. Съгласно изискванията на търговския закон, бе отправено търгово предложение към останалите акционери на цена 4,156 лева за акция. Комисията за финансов надзор обаче издаде временна забрана за публикуването му. От оповестеното становище на регулатора става ясно, че повечето забележки са формални и се отнасят към неупоменати изрично обстоятелства при отправяне на предложението.
Комисията обаче е открила и неточности в цитираните от финансовия отчет стойности, които може би ще доведат и до корекция в предложената цена.
Интригата е дали „Кварцверке“ ще успее да придобие над 95,06% от капитала на „Каолин“, за да може да отпише дружеството като публично и съответно търговията с акциите му на БФБ-София да бъде прекратена.