На 29 май ще се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Фазан“ АД, съобщи дружеството. Дневният ред включва доклад на управителните органи за дейността през 2013 г., приемане на годишния финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за 2013 г., избор на регистриран одитор и др.
Акционерите ще гласуват за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. В сегашния си състав той включва „Стара планина холд“ АД, „Аркотех“ ЕООД и Мирослав Събев Чапанов. Tе трябва да вземат решение и за разпределяне на печалбата за миналата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 юни. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 15.05.2014 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 13.05.2014 година.