Пожарът през януари 2012 г. в цеха за смоли на „Оргахим“ е намалил приходите на русенския производител с 21 милиона лева. Общите продажби падат от 105,8 на 84 млн. лева или с над 20 на сто. Почти цялото намаление е за сметка на спрялото след аварията производство на смоли. За цялата минала година продажбите в този сегмент възлизат на 2,2 млн. лева при 25,6 млн. лева за предходната година.
„Оргахим“ отчита леко намаление в продажбите на бои и лакове, но за сметка на това увеличава реализацията на анхидриди с 3 млн. лева.
35% от продукцията на русенската фирма е пласирана на вътрешния пазар. Износът се поделя почти изцяло между Румъния и Турция със съответно 31,65% и 30,11%. Само 3,19% от произведените продукти са реализирани извън тези три пазара.
Нетната загуба на дружеството за 2012 г. е в размер на 1,5 млн. лева при 238 хил. лева загуба за предходната 2011 г.
Преди месец „Оргахим“ внедри и тества успешно нова противопожарна система, използваща метода „водна мъгла“. Тя дава възможност за много ранна детекция на пожара (10-30 секунди) чрез едновременно следене на три независими параметъра - температура, скорост на нарастването й и наличие на IR лъчение, отделяно при горенето. Високото налягане на „водната мъгла“ (100-140 бара) дава възможност за стартиране на ефективно гасене в рамките на първите секунди след откриване на пожара и евакуирането на персонала.
В края на миналата година „Оргахим“ бе отписан от публичния регистър и това е първият му годишен финансов отчет в качеството му на непублично дружество за последните 15 години. Сега всички акции на русенския производител се държат от трите компании „Уайтбийм Холдингс Лимитед“, „Тайдал Уейв Трейдинг Лимитед“ и „Поликолор“ АД, които имат договор за съвместно управление на дружеството.