Промени в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе предлага на председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев. По същество те увеличават правомощията на омбудсмана Валентин Димитров, който ще може да се занимава с по-широк кръг въпроси. Като получава и доста по-значително възнаграждение.
Досега общественият защитник трябваше да защитава интересите на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. Той можеше да прави предложения и препоръки до органите на местното самоуправление, да работи за подобряване качеството и достъпността на административните услуги, предоставяни от общината. В предложението на акад. Белоев за промени навсякъде в правилника „местни“ се заменя с „публични“, така че омбудсманът вече може да защитава правата на гражданите и пред държавни структури и учреждения.
Валентин Димитров бе избран от Общинския съвет за местен омбудсман преди година, но досега не се чуло да е предприел някакви стъпки пред местната администрация, за да защити нечии граждански права. Не е известно да е обременявал Общината и съветниците с някакви предложения в тази посока, нито пък да е оспорил някое решение. Но може би това предстои.
По дефиниция общественият посредник защитава правата и свободите на гражданите, когато те се засягат от държавните и общинските органи, както и от лицата, които представляват обществените услуги - ВиК, енергоразпределение, мобилни оператори, здравеопазване, образование, социално подпомагане, търговска дейност, дейност по охрана и безопасност на движението. Така че поле за работа определено има. Вероятно по тази причина се предлага и нов начин за изчисляване на възнаграждението на омбудсмана. Досега той получаваше възнаграждение в размер на 1,1 от средната брутна месечна заплата в общинска администрация. По предложението на акад. Белоев то вече ще бъде в размер на 3 минимални работни заплати или 2799 лева. Помощникът на обществения посредник ще получава 55% от тази сума или 1539,45 лева.