Община Русе планира да раздаде безвъзмездно 108 броя пластмасови компостера с обем 1000 л. за разделно събиране на биоразградими отпадъци, закупени с финансиране от ЕС. 32 от тях ще бъдат дарени на малките населени места на територията на общината, а 29 ще бъдат дадени на домовете за социални услуги. Останалите компостери ще бъдат раздавани на гражданите събрали най-много точки в своите клиентски карти от предадените количества отпадъци от домакинствата на територията на община Русе в мобилните центрове в края на всяка календарна година.
Компостирането е един от най-ефективните начини за предотвратяване на реалната опасност от екологична катастрофа. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и се превръщат в хумусоподобен материал, наречен компост. Това е най-добрият начин за управление и рециклиране на органични отпадъци, което го прави уникален и незаменим. Депонирането на тези отпадъци допринася значително за парниковия ефект, защото биогазът, отделящ се при разграждането им съдържа предимно метан, който е с най-мощен ефект по отношение изменението на климата. Ето защо за намаляване на вредното въздействие върху околната среда в европейското и националното законодателство са въведени изисквания за поетапно намаляване на количеството на биоразградимите битови отпадъци, обезвреждани чрез депониране.
За компостерите, които ще бъдат предадени на кметовете на малките населени места и на директорите на домовете за социални услуги в община Русе, са подадени заявления с изявено желание от тяхна страна за получаването им. Те ще бъдат използвани при извършваните от тях дейности по поддръжка на озеленените площи.