Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе даде предписания на оператори на инсталации да извършат обследване на съоръженията и процесите в производствата си, където е възможно организирано или неорганизирано да се отделят интензивно миришещи вещества.
В срок до края на месеца пет оператора, извършващи дейност в промишлените зони на Русе, трябва да представят резултата от обследването, график с конкретни мерки и отговорници с цел недопускане, а при невъзможност - минимизиране разпространението на миризми извън производствените им площадки. 
Три от предприятията имат издадени комплексни разрешителни - „Линамар Лайт Металс-Русе“ ЕООД, „Оргахим Резинс“ АД и „Лубрика“ ООД. В тях има изрично условие за неразпространение на миризми. Същите предписания следва да изпълнят и „Оргахим“ АД и „Олео протеин“ ЕООД, които нямат комплексни разрешителни. 
За „Линамар Лайт Металс-Русе“ срокът е удължен до края на юни тази година поради представен график от фирмата, която ще извърши обследването.