Броят на съдиите и прокурорите/следователи спрямо населението на България се увеличава през всяка година, като те вече надхвърлят 62 на 100 хил. души, посочват от Института за пазарна икономика. 
От там допълват, че върху този показател влияние оказва както намаляването на населението на страната, така и относително силните стимули системата да запазва и дори да увеличава своите служители.
Бързината на правосъдието е важен фактор, характеризиращ неговата срочност. Тя се измерва най-вече чрез частта на делата, неприключили в тримесечен срок - висящите дела. За периода до 2020 година частта на висящите дела постепенно се повишава, достигайки 21% от всички дела, след което спада до около 20% - всяко пето дело у нас е забавено с повече от три месеца през 2022 година, сочат данните.
Резултатите от дейността на съдилищата могат да се представят и чрез частта на обжалваните и протестираните дела, както и чрез частта на прекратените дела. Обжалваните дела намаляват леко за периода и достигат до 10% от всички дела за разглеждане. Прекратените по различни причини дела леко се увеличават до 14,5% през 2022 година.
За 2022 година един съдия е приключил средно 23 дела месечно. За десет години разходите за едно свършено дело са се увеличили три пъти и доближават две хиляди лева на дело.
Бюджетът на съдилищата показва лек превес над този на прокуратурата, макар и минимален, като през 2023 година достига малко над 550 млн. лв. Бюджетът на прокуратурата приближава 400 млн. лева през 2023 г., сочат данните.