Агентите на ДАНС ще имат правата за задържат за срок до 24 ч. лице, за което има данни, че е извършило престъпление. Това е една от промените в Закона за ДАНС, които депутатите от временната парламентарна правна комисия приеха на второ четене.

На задържаното лице не могат да му бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване, се казва в закона. Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език. От момента на задържането му лицето има право на защитник. За задържането съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания. Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането. Съдът се произнася по жалбата незабавно. За отвеждане на задържаното лице в определеното за задържане място органите на агенцията издават писмена заповед. Органите на агенцията са длъжни незабавно да освободят лицето, когато основанието за задържането е отпаднало.

Агентите на ДАНС вече ще могат да извършват и обиск. Това може да стане само от лице, което принадлежи към пола на обискирания и по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите. За всеки извършен обиск органът на агенцията съставя протокол, който се подписва от органа на агенцията, от един свидетел и от съответното лице, на което се предоставя екземпляр от него.