РИОСВ получи резултатите от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за изпитването на полицикличните ароматни въглеводороди - бензо(а)пирен и нафтален. Пробонабирането беше извършено паралелно с извънредното измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе през периода 3-6 октомври от Мобилната автоматична станция (МАС), в района на Русенския университет. Пробите са анализирани в ИАОС по  газхроматографски метод, съобщиха от екоинспекцията.
За показател нафтален законодателството е предвидило две норми - маскимално еднократна за половин час и средноденонощна, а за бензо(а)пирена - средногодишна. Отчетените от МАС стойности на двата показателя са под границата на количествено определяне. В рамките на три денонощия станцията не е отчела и наднормени стойности на останалите органични замърсители - бензен, толуен и ксилен.
Наличието на полициклични ароматни въглеводороди във въздуха е показателно за някои производства в града, но тези вещества могат да се отделят и като отпадъчни газове от транспорта, коментират от РИОСВ.
Резултатите от извънредното измерване ще бъдат предоставени на Регионалната здравна инспекция.