За 2022 г. в община Русе най-високо е изпълнението на приходите от данък върху недвижимите имоти и превозните средства. Това се казва в позиция на администрацията по повод публикацията „Община Русе събира 70.54% от данъците за имоти и автомобили“ във вчерашния брой на на „Утро“, базирана на официални данни от сайта на Министерството на финансите. Ето какво още заявява Община Русе:
Изпълнението на собствените приходи за всяка година включва приходите от имуществени и други данъци, приходи от местни такси (в размери определени от Общинския съвет), постъпления от продажба на общински нефинансови активи, приходи и доходи от собственост, приходи от глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, дарения и помощи от страната и чужбина и други неданъчни приходи с общински характер.   
За 2022 г. като абсолютна стойност (спрямо приетия годишен план и спрямо отчета за 2021 г.), най-високо е изпълнението на приходите от данък върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, както следва: 
- при данък върху недвижимите имоти са заложени приходи в размер на 8 092а276 лв., като процент спрямо плана изпълнението е 102,43%;  
- при  данъка върху превозните средства са заложени 8 332 919 лв., като увеличението спрямо 2021 г. е със 149 139 лв., а като процент спрямо плана - 112,47%.
    Нужно е да се подчертае, че процентът събираемост на данъка върху недвижимите имоти в община Русе е сред най-високите спрямо сходни общини. Местната администрация среща известни трудности при събираемостта на данъка върху превозните средства, като основната причина за това е, че Русе е погранична община. В ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“-Русе, се регистрират много превозни средства на румънски граждани чрез открити търговски дружества със седалище в гр. Русе. Тези превозни средства формално са с български регистрационни номера, но веднага напускат територията на Република България. Използването им в чужбина осуетява заложените механизми за издължаване на годишния данък като необходима предпоставка при техническите прегледи и при сделки с тях при нотариус. За отстраняване на проблема в началото на 2023 г. се проведе среща с представители на Окръжна прокуратура Русе, НАП, ДАИ, сектор Пътна полиция-Русе при ОД МВР, зам.-кмета на община Русе Златомира Стефанова и представители на дирекция МДТ. Набелязани бяха цели за ограничаване на регистрациите на такива превозни средства, които формално са с българска регистрация, но се използват в чужбина и не влизат на територията на страната. Някои от мерките са свързани със своевременно информиране на данъчната администрация от страна на сектор „Пътна полиция“-Русе за регистрации над 5 бр. превозни средства на новосъздадени фирми, както и запорирането им при просрочени задължения за данък. Предвид либералното законодателство, което позволява с 2 лв. капитал регистрация на търговско дружество и без проверка на адреса за управление, резултатите в тази посока ще бъдат ограничени.
От изложеното е видно, че бюджетът на Община Русе не е ощетен с посочените суми, тъй като превозните средства на румънски фирми не амортизират пътната мрежа в Република България и не замърсяват въздуха в община Русе. При евентуално изключване на тези превозни средства от годишния облог за данък ще се получи най-висок процент събираемост. 
В последните пет години служителите на Дирекция „Местни данъци и такси“ са установили просрочени задължения и след проверки са издали над 12 000 административни акта срещу физически и юридически лица, като до този момент се отчитат 4-хиляди неприключили изпълнителни производства. 
Методиката на изчисление на събраните данъци на Министерството на финансите включва само данните за приходите от събраните налози за недвижимите имоти и моторните превозни средства и не хвърля светлина върху всички останали пера от събраните средства, представляващи значителна част от общинския бюджет. Изпълнението на собствените приходи на Община Русе към 31.12.2022 г. е 122,42% спрямо заложения годишен план. В абсолютна стойност е с 5 662 734 лв. по-високо спрямо изпълнението през 2021 г. 
Информацията за всички приходи са публично достъпни и могат да бъдат открити в доклада към годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2022 г.