Русе е сред основните населени места с голям риск от наводнения. В същото време няма съществуващи защитни съоръжения на реката в Русе и няма съоръжение, което да предотвратява високите води на Дунав да водят до подприщване на реката. Това е записано в актуализирания план за защита от наводнения на Басейнова дирекция „Дунавски район“, предоставен на обществеността за консултации и писмени становища. В момента текат последните дни за подаване на предложения по него, като срокът изтича на 10 септември.         

Опасността Русе да бъде залят от Дунав изглежда доста хипотетична, тъй като южният бряг на реката за разлика от северния е доста висок. В плана за защита от наводнения Басейнова дирекция обаче включва и сценарий за изменение на климата с увеличение на средната температура от 2 градуса, при което се очаква водните количества и нивата в река Дунав да се повишат с 10-20%. При това положение под вода ще се окажат големи площи от съществуващите заливни равнини, които са защитени зони по Натура 2000. 
Очакваните годишни щети за Русе и Източна индустриална зона при този сценарий са оценени на 2,89 млн. лева.  
Извън тази хипотеза, която не изглежда да се случи в близко бъдеще, в плана са разгледани много по-реалните опасности от преливане на река Русенски Лом и от внезапно поройно наводнение за безименен десен приток на река Русенски Лом преминаващ през квартал Средна кула.
Рискът от речни наводнения е най-голям в рамките на Русе. Приема се, че 90% от щетите ще бъдат в Русе и 60% между път Е85 и река Дунав. Пригодността на заливната равнина за водозадържане е с ниска степен, тъй като теренът е леко хълмист, а заливната равнина на долината е много тясна.
Мерките за защита на Русе включват 3 км нови защитни стени или диги на ръба заливната равнина в рамките на град Русе, заедно с нов подвижен контролен орган. За тази цел са предвидени 3,8 млн. лева. Общата оценка на съотношението ползи - разходи за тази мярка е ниско, което най-вероятно означава, че при ограничен ресурс може да бъде отрязана. 
Защитата от наводнения нагоре по течението на Русенски Лом се осигурява от диги по реката в някои райони, включително село Красен. В предишния вариант на Плана за защита от наводнения се предвиждаше възстановяване на увредени диги между селата Басарбово и Красен до устието, по двата бряга на реката, с изчислени разходи в размер на 1,5 млн. лв. Нищо от това обаче не беше направено. Извършено бе само възстановяване проводимостта на дере, преминаващо през регулацията на село Червен, общ. Иваново с изчислени разходи в размер на 110 000 лв. Извършено е и почистване на р. Русенски Лом.
Вчера Община Русе отчете, че част от политиката на кмета Пенчо Милков е ежегодното отделяне на средства, с които се почистват и продълбочават деретата в малките населени места и до момента това е направено в Николово, Долно Абланово, Басарбово. Тази година се очаква да стартира и в Червена вода. По настояване на ръководството от ВиК е извършено и удълбочаване на канала в местността Моргуля в квартал Средна кула.
1,94 млн. лева са предвидени за „съвременни методи за подобряване на устойчивостта на жилищна и нежилищна собственост срещу наводнения“. Какво точно се включва в тези съвременни методи от плана не става не ясно. 
Според експертите, изготвили актуализирания план за защита от наводнения, потенциалните щети от внезапни поройни наводнения за Русе са много малки. Включени са разходи за едва 48 хил. лева за отводнителни канали за отвеждане на повърхностни води.
В Плана за защита от наводнения се включва и долината на река Черни Лом от село Табачка до село Кошов и включва село Червен, както и долината на река Бели Лом от село Писанец до село Нисово, в който район попада и Щръклево. Рисковете за тях са оценени като много ниски, съответно и предвижданите мерки са изключително скромни.