Публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на природния парк „Врачански Балкан“ се състоя във Враца.
Паркът се намира на територията на три области и част от дейностите по плана са съвместно с Регионалните инспекции по околната среда и водите Враца, София и Монтана. Планът действа от 2011 г., срокът му е 10 години, но докато бъде актуализиран, все още е действащ, обясни за БТА директорът на парка инж. Николай Ненчев. 
Пет са приоритетите, по които е работено през този период - научни изследвания; опазване и изучаване на биологичното разнообразие; работа с деца, образователни програми и развитие на подобен тип дейност; изграждане на паркова инфраструктура, архитектурни елементи; създаване условия за развитие на туризъм и опазване като цяло на териториите, посочи директорът. 
За изминалите години са реализирани над 80 проекта, от които над 20 са изпълнени с външно или частично външно финансиране. „Можем да кажем спокойно, че 95% от предвидените проекти и програми са изпълнени или текущо се изпълняват, като останалата част са проекти разписани още навремето и впоследствие оказали се неприложими за парковата администрация“, обясни инж. Ненчев. 
По думите му сред най-значимите проекти са тези в сферата на биологичното разнообразие - като реинтродукцията на лешоядни птици – най-успешният проект в Югоизточна Европа. Друг подобен е работата с вида „планински кеклик“ и създаване на материална база, която е единствената на Балканския полуостров за възпроизводство и възстановяване на популацията на тези птици. Реинтродукцията на лалугер по билните части на планината, работа с еутрофни езера и вида северен гребенест тритон също са сред значимите проекти.
По отношение на парковата инфраструктура за отчетния период са създадени и се подържат над 10 интерпретативни маршрута и пътеки, над 50 къта за отдих, над 100 табели и табла, изградени са два посетителски центъра за работа с деца – във Враца и Младежкия еколагер в Очиндол и още много дейности, допълни директорът на парка „Врачански Балкан“.