Преките инвестиции в страната за януари 2014 г. възлизат на 58.3 млн. евро (0.1% от БВП) при 70.8 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2013 г., като са по-ниски с 12.4 млн. евро (17.6%), съобщи БНБ. Привлеченият през януари 2014 г. дялов капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти във/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на едва 13.2 млн. евро. Той е по-нисък със 149.9 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2013 г. (163.1 млн. евро).
Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 5 млн. евро при 6.9 млн. евро за януари 2013 г. За януари 2013 г. нетният Друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен в размер на 32.8 млн. евро при отрицателен в размер на 105.8 млн. евро за януари 2013 г.
Реинвестираната печалба за януари 2014 г. (представляваща частта на нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на предприятието) се оценява на 12.3 млн. евро при 13.5 млн. евро за същия месец на 2013 г.
Най-големите преки инвестиции в страната за януари 2014 г. са от Британски вирджински острови (19.8 млн. евро) и от Нидерландия (18.4 млн. евро).
Преките инвестиции в чужбина за януари 2014 г. се увеличават с 12.3 млн. евро при увеличение в размер на 17.1 млн. евро за януари 2013 г.