Такса по 3 лева на декар ще се събира от тази година за отдадените за общо ползване от животновъди 8648 дка общински пасища и мери. Идеята е парите от тези такси да се инвестират в поддръжка на пасищата.
Създаденото преди година в Община Русе звено за управление на пасищата, мерите, общинските земеделски земи и горите отчита повишен интерес към индивидуалното ползване на пасищата и мерите. През миналата година то е сключило 20 индивидуални договора, което е 2 пъти повече в сравнение с 2012 г. Съответно приходите през 2013 г. са 45 583 лева, докато през предходната година те са били 27 112 лв. Тази година постъпленията от индивидуалните договори са 45 863 лв., от тези за общо ползване - 10 500 лв. Очакват се още приходи от общото ползване на пасищата, предстоят търгове за отдаване под наем на незаетите имоти.
Звеното отчита, че през 2013 г. в резултат на засиления контрол е установено неправомерно разораване на пасище в Семерджиево. На нарушителя е съставен акт за 2000 лв. Наказателното постановление му е връчено на 19 февруари и в момента тече срокът за обжалване.
Впрочем разораването на пасищата от недобросъвестни ползватели не е изолиран проблем, затова тези имоти трябва да се обхождат редовно. Звеното обаче не разполага с подходящ автомобил. Освен това много от тези земи не са актувани и означени в реални граници, посочва ръководителят на звеното Мая Дакова.
Тя отбелязва още, че доста от общинските пасища и мери са малки и се намират в съседство с частни земеделски земи. До някои от тях липса достъп, което ги прави напълно неизползваеми. Предложението е да се промени предназначението им и да се продадат на търг като обработваеми площи.  
При стопанисването на общинските земеделски земи също има проблем. През 2012 г. от тях са били получени наеми на стойност 175 830 лева по 66 договора. Година по-късно със създаването на новата структура договорите стават 79, а приходите се качват на 324 425 лева. На търговете за продажба на тези земи обаче обикновено има само по един кандидат и те се продават на начална цена. Според Дакова приходът от тези продажби е еднократен, а нови земи не се придобиват.
Особено интересна е справката за общинските гори. Сега те се управляват и стопанисват от ДЛС „Дунав“ и ДГС „Сеслав“. През 2012 г. Общината е получила от тях едва 4500 лв. През 2013-а, когато звеното започва да упражнява контрол върху договорите и сечта, приходите скачат на 62 954 лв. Тази година от дървесина се очакват 115 000 лева.
През 2014 г. за първи път Община Русе отдава под наем орехови и лескови култури в Николово. Годишният наем е 15 210 лв. Доскоро тези гори са били управлявани от ДЛС „Дунав“, а в общинската хазна не е постъпил нито лев от тях. След почистването и санитарната сеч сега се очакват 30 кубика дървесина, която ще се ползва за социални нужди на кметството в Николово.
Звеното отчита още редица мерки, свързани с опазване на горите, добиването на дървесина. Направени са две лесопатологични обследвания.
Тъй като намеренията на Община Русе са за по-ефективно управление на собствеността й, са изследвани възможностите за създаване общинско предприятие за управление на горите. Затова на 20 януари тази година е сключен договор с „Лесактив“. Фирмата трябва да оцени общинските гори, да остойности тяхното ползване и да представи управленски модели с оглед постигане на висок икономически ефект.
За подобряване на икономическите резултати от управлението на земеделските имоти ръководителят на звеното предлага редица мерки, които предстои да се обсъдят и приемат от Общинския съвет.