Интегрирана система с измерване на количество генериран отпадък на всеки отделен имот в малките населени места ще бъде внедрена в Община Русе, стана ясно на провелото се в понеделник заседание на Обществения съвет по околна среда. Предвидено е сметосъбиращата фирма да разполага със софтуерна система за записване на данни от пътния маршрут, информация за идентификация на съдовете и теглото на отпадъка в тях, като бъде предоставен директен достъп на Община Русе до данните. Сметосъбиращите автомобили ще са с монтирана и работеща автоматична система за измерване теглото на отпадъка в съдовете, които от своя страна е необходимо да са снабдени с чип, позволяващ записването на данните. 
Въпреки че към момента не е разработена и обявена методика на национално ниво за начина на определяне на размера на такса битови отпадъци, в най-скоро време ще бъде сформирана комисия от общински служители, която да подготви и анализира възможните основи, приложими за Община Русе. Промените, които са разписани в Закона за местните данъци и такси, предстои да бъдат разгледани и гласувани от Общинския съвет. 
На заседанието бяха цитирани и данни за дните с регистрирани превишения на ФПЧ10 на територията на гр. Русе за 2022 г. До месец ноември автоматична измервателна станция (АИС) „Възраждане“ е отчела превишаване на максимално допустимия брой дни с повишена концентрация на ФПЧ10, а АИС „Дружба 2“ - значително по-малко на брой превишения на СДН на ФПЧ 10 на годишна база. Такъв отчет преди време направи и Регионалната инспекция по околната среда и водите.
От 2 до 6 февруари по инициатива на кмета Пенчо Милков са извършени проверки в три предприятия от общо 19, определени от екоинспекцията като потенциални източници на замърсяване на въздуха и околната среда на територията на община Русе. През следващите седмици предстоят посещения и в останалите 16 предприятия.
От март до декември 2022 година са издадени 65 констативни протокола с предписания от текущи проверки по сигнали и са съставени 4 акта за административни нарушения на ВиК-Русе, свързани с нерегламентираното изхвърляне или изоставяне на строителни отпадъци извън определените за целта места. Санкциите за „Нелсен Чистота“ за 2021 година са в размер на 27 000 лева, а за 2022-а - 15 000 лева.