Със зарибяване с шест вида риби, застрашени от изчезване поради високия улов, както и поради влошените условия за размножаване по поречието на река Дунав са се заели от международната природозащитна организация WWF. Инициативата се осъществява в партньорство с Природен парк „Русенски Лом“ в избрани участъци от реки от „Натура 2000“ зони в басейна на река Дунав в Северна България.
Става дума конкретно за рибите главоч (Cottus gobio), европейска горчивка (Rhodeus amarus), балкански щипок (Sabanejewia aurata), балканска кротушка (Gobio kessleri), малка кротушка (Gobio uranoscopus), черна мряна (Barbus meridionalis), както и за бисерна мида (Unio crassus).
Зарибяването е и една от основните дейности от големия четиригодишен проект „Свободни риби“, стартирал от последното тримесечие на 2013 г. Основната цел е подобряване природозащитното състояние на шестте защитени вида риби и един вид мида.
В рамките на проекта „WWF България“ събира данни за състоянието на застрашените видове и техните местообитания, които обхващат популации на целевите видове в поне 14 „Натура 2000“ зони на обща площ над 45 000 кв.м.
„Свободни риби“ започва със задълбочени изследвания на популациите и оценяване на съществуващите бариери, които пречат на естественото движение на посочените видове. На тяхна база ще се изготви предложение за мерки, които да позволяват преодоляване на речните бариери от рибите, както и ръководство с изисквания за изграждане на рибни проходи. Проучванията започват тази пролет от екип експерти по рибите от различни научни и природозащитни организации и ще продължат до есента.
Друга част от проекта е възстановяването на поне 200 м от дъното на река Русенски Лом с подходящ каменист дънен субстрат, който осигурява необходимото местообитание за видовете балканска кротушка и черна мряна. Съвместно с дирекцията на парк „Русенски Лом“ организацията ще изгради рибен проход на реката, който служи като свързващ участък от рибния проход между зона от поне 15 км надолу по течението с участък от 15 км нагоре по течението.
Планира се и премахването на два баража на р. Русенски Лом в „Натура 2000“ зона „Ломовете“, както и намаляване на фрагментацията в реките в зона поне 10 км нагоре и 10 км надолу по течението, които ще бъдат свързани, като се премахне всеки от баражите.